پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - rss
rss
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<rss xmlns:a10="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
<channel>
<title>
پايگاه اطلاع رسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور
</title>
<link>http://frw.org.ir/</link>
<description>اخبار.</description>
<copyright>
تمامي حقوق به پايگاه اطلاع رسانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری کشور تعلق دارد
</copyright>
<managingEditor>info@frw.org.ir</managingEditor>
<generator>www.frw.org.ir</generator>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45944</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45944</link>
<title>
رویکرد مشارکتی در حفاظت و توسعه عرصه های منابع طبیعی
</title>
<description/>
<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 16:00:17 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45944"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45943</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45943</link>
<title>
اندوخته های دانش بومی در کنترل خشکسالی تا پایان امسال تدوین می شود
</title>
<description/>
<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 14:49:00 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45943"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45932</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45932</link>
<title>
قهرمانی سازمان جنگل ها در جشنواره فرهنگی – ورزشی ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی
</title>
<description/>
<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 13:40:39 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45932"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45907</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45907</link>
<title>
مشارکت مردم ضامن حفاظت و توسعه پایدارمنابع طبیعی می باشد
</title>
<description/>
<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 09:41:36 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45907"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45906</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45906</link>
<title>
رفع تداخلات اراضی ملی و کشاورزی، وظیفه ای مهم و قانونی منابع طبیعی
</title>
<description/>
<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 09:33:00 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45906"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45905</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45905</link>
<title>
تخصیص 15 میلیارد تومان اعتبار جهت انجام عملیات مالچ پاشی
</title>
<description/>
<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 09:29:15 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45905"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45898</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45898</link>
<title>
استاندار قزوین برای پیگیری مصوبات هیات دولت از فعالیت های بیابان زدایی بویین زهرا بازدید کرد
</title>
<description/>
<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 15:33:00 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45898"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45880</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45880</link>
<title>مهار کانون های بحران گالی در هرمزگان</title>
<description/>
<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 11:03:10 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45880"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45879</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45879</link>
<title>
اراضی ملی و دولتی تحت اختیار نیروهای مسلح در استان تهران تعیین تکلیف می شود
</title>
<description/>
<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 11:00:41 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45879"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45877</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45877</link>
<title>
450 هکتار عرصه های بیابانی دامغان در کانون فرسایش بادی قرار دارد
</title>
<description/>
<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 10:56:00 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45877"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45875</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45875</link>
<title>
اعتبارات صندوق توسعه ملی برای احیای ۸ هزار هکتار بیابان
</title>
<description/>
<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 10:49:39 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45875"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45845</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45845</link>
<title>باران از راه رسید، آتش جنگل های آمل خاموش شد!</title>
<description/>
<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 14:15:00 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45845"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45836</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45836</link>
<title>
جذب بیش از 800 نفر همیار طبیعت دانش آموزی در شهرستان خمین
</title>
<description/>
<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 10:47:08 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45836"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45835</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45835</link>
<title>اجرای پروژه پخش سیلاب در زهکلوت رودبار</title>
<description/>
<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 10:42:54 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45835"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45825</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45825</link>
<title>منتظریم یا هلی کوپتر از راه برسد یا باران ؟!</title>
<description/>
<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 14:44:00 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45825"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45823</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45823</link>
<title>منابع طبیعی کشور استوار بر انسان های مقاوم است</title>
<description/>
<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 13:48:00 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45823"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45814</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45814</link>
<title>
کشاورزی نمی کنیم به قیمت از بین بردن آب، خاک و محیط زیست!
</title>
<description/>
<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 13:16:00 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45814"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45815</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45815</link>
<title>
153 نمونه بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور معرفی و تقدیر شدند (گزارش تصویری)
</title>
<description/>
<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 11:19:00 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45815"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45811</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45811</link>
<title>
6821 هکتار از مراتع استان هرمزگان زیر پوشش طرح های مرتعداری قرار گرفت
</title>
<description/>
<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 10:15:39 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45811"/>
</item>
<item>
<guid isPermaLink="true">http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45810</guid>
<link>http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45810</link>
<title>توسعه بوستان جنگلی سرخه حصاردر دستور کار قرارگرفت</title>
<description/>
<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 10:12:29 +0330</pubDate>
<a10:link href="http://frw.org.ir/00/Fa/News/News.aspx?nwsId=45810"/>
</item>
</channel>
</rss>
چاپ | ارسال به ديگران  |